Skip to main content

Privacy statement

Privacy Statement Arbor Steiger advies & engineering B.V

 

U neemt van ons een product en/of dienst af. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of iemand van Arbor Steiger advies & engineering B.V. spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met u, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • voor onze marketingdoeleinden.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Arbor Steiger advies & engineering B.V. spreekt;
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) toestemming.

Voor haar dienstverlening aan u dient Arbor Steiger advies & engineering B.V. gegevens mogelijk te delen met aan haar gelieerde vennootschappen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers. Dit is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
  • Functie
  • Bedrijfsnaam
  • Contact- en factuuradres
  • E-mailadres
  • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
  • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Arbor Steiger advies & engineering B.V. zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

 

Geheimhouding

De dienstverlening van Arbor Steiger advies & engineering B.V. maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@arbor-advies.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Arbor Steiger advies & engineering B.V. (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

 

Wijzigingen

Arbor Steiger advies & engineering B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@arbor-advies.nl.

Wat kunnen we voor uw bedrijf toevoegen?

Heeft u een probleem of vraagstuk dat past bij onze activiteiten of wilt u meer specifieke informatie over onze diensten neem dan contact op of stuur een aanvraag.

Chat openen
1
Vragen? Stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp 👋